fbpx Kontakt - Kërko Punë |

 

Gjej rolin tënd midis nesh.

Profesioni

Apliko

Auditues i Brendshëm Financiar.

Departamenti i Financës

Kontakt është në kërkim të individëve energjikë, me potencial të lartë, të vetë-motivuar dhe me integritet të lartë për t'u bashkuar ekipit tonë si Auditues i Brendshëm Financiar.

Aktivitete kyce:

 • mbledh, kontrollon dhe analizon të dhenat
 • ekzaminon llogarite e kompanise dhe kontrollon sistemin financiar.
 • vlerëson nivelet e riskut financiar brenda kompanise
 • kontrollon që raportet financiare dhe regjistrimet të jene te sakta.
 • identifikon nëse dhe ku proceset nuk funksionojnë ashtu siç duhen dhe këshillon për ndryshime te mundshme.
 • auditon cdo proces financiar dhe raporton ne menyre periodike.
 • bashkepunon me stafin menaxherial dhe ju ben te ditura gjetjet dhe rekomandimet.
 • siguron që procedurat, politikat, legjislacioni dhe rregulloret të ndiqen dhe te respektohen saktë.

Kualifikime & aftesi:

 • Diplomuar ne Fakultetin e Ekonomise, dega Kontabilitet dhe Audit
 • Njohuri shumë e mirë e IAS & IFRS;
 • Njohuri shumë e mirë e Legjislacionit Fiskal. Njohja me legjislacionin e ndërtimit do të ishte një avantazh;
 • I perqendruar dhe me kujdes te vecante ndaj detajeve.
 • Aftesi shume te mira logjike, analitike dhe matematikore.
 • Aftësi shume te mira për zgjidhjen e problemeve
 • Te jete i afte për të punuar ne afate dhe nen presion
 • Aftesi mbi teknologjine e informacionit
 • Aftësi të shkëlqyera ndërnjerëzore dhe komunikuese, përfshirë aftësi te mira të prezantimit dhe shkrimit të raporteve
 • Preferohet me eksperience pune në sektorin e auditimit;

Afati i aplikimit 23.07.202

Apliko Tani

Inxhinier Civil

Departamenti i Inxhinierisë

Kontakt është në kërkim të individëve energjikë e potencialë për t'iu bashkuar ekipit tonë në pozicionin e Inxhinierit Civil.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Kontrollon zbatimin e punimeve në kantier sipas projektit të miratuar.
 • Harton dhe kontrollon librezat e masave, relacionet e kontrollit të punimeve.
 • Realizon dhe kontrollon situacionet përmbledhëse mujore.
 • Harton analizat teknike të çmimeve për zërat e punimeve të ndërtimit.
 • Kontrollon punimet e nënkontraktorëve për zbatimin me cilësi të tyre dhe sipas grafikut të punimeve.
 • Vlerëson performancën e punës së bërë nga nënkontraktorët.
 • Identifikon dhe jep zgjidhje nga ana teknike për problemet gjatë punimeve.
 • Realizon marrjen e mostrave të analizave laboratorike për kontrollin cilësor të punimeve.
 • Formulon proces-verbalet për punimet shtesë, marrjen në dorëzim të punimeve.
 • Asiston drejtuesin e punimeve për supervizimin dhe menaxhimin e punimeve.
 • Përgjegjës për sigurimin teknik në kantier.

 

Kriteret:

 • Të ketë përfunduar masterin në Inxhinieri Ndërtimi, Profili Strukturë.
 • Të jetë njohës i programeve si Autocad, Revit, Ms. Office, Ms. Project.
 • Të lexoje dhe interpretojë projektet.
 • Të ketë aftësi organizative dhe analitike në zgjidhjen e problemeve.
 • Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
 • Kontribuon për të përmirësuar metodat e punës, rezultatet dhe performancën e ekipit.
 • Të shkruajë mirë gjuhën shqip.
 • Të ketë eksperiencë pune në pozicionin që kërkohet jo më pak se 2 vjet.

 

Afati i aplikimit: 29.02.2020

Apliko Tani

Punëtor Ndërtimi

Mjeshtër pune

Profili i kompanisë

Kontakt eshte nje kompani ndertimi qe operon ne tregun shqiptar qe prej vitit 1999. Portofoli kryesor i veprimtarise se Kontakt konsiston ne ndertimin e objekteve rezidenciale dhe komplekse banimi kryesisht ne qytetin e Tiranes.(www.kontakt.al)

Titulli i Pozicionit: Punetori

Kriteret/ Kerkesat:

 • Te kete deshire per te punuar, pasi Kompania investon vet ne kualifikim dhe specializimin e secilit ne detyra te caktuara.
 • Mosha e preferuar deri ne 35 vjec.

Paga e kenaqshme. Aplikantet kane mundesi te perfitojne me shume se paga baze nese realizojne me shume pune.

Afati i aplikimit: 30.03.2020

Apliko Tani

Inxhinier HSE

Departamenti i Inxhinierisë

Profili i kompanisë

Kontakt shpk është një kompani ndërtimi që operon në tregun shqiptar që prej vitit 1999. Portofoli kryesor i veprimtarisë së Kontakt shpk konsiston në ndërtimin e objekteve rezidenciale dhe komplekse banimi kryesisht në qytetin e Tiranës. Per projektin me te madh qe ka ne zhvillim, ndertimin e kompleksit Mangalem 21 (www.mangalem21.kontakt.al) kerkon te punesoje Oficer Sigurimi Teknik ne Kantier.

Pozicioni i Punës: HSE Officer

Departamenti: Inxhinierik

Kerkesat:

 1. Diplome Master ne Inxhinieri Ndertimi
 2. Njohja e proceseve te punes ne nje kantier ndertimi
 3. Njohja e legjislacionit per sigurine e shendetit ne pune
 4. Te jete i certifikuar si koordinator per sigurine e shendetit ne pune
 5. Te kete eksperience pune ne pozicionin qe kerkohet jo me pak se 3 vjet

Detyrat dhe Përgjegjësi:

 1. Pergatitja e analizave te sigurise ne pune dhe vleresimi i rrezikut.
 2. Siguria gjate germimeve, betonimit, instalimeve dhe punes ne lartesi.
 3. Montimi i sigurt dhe sipas standarteve i skelave.
 4. Siguria e komunikacionit dhe planit emergjent ne vend.
 5. Monitorimi i pajisjeve personale mbrojtese,  sigurimi i cilesise dhe disponueshmerise se stoqeve adekuate  ne inventar.
 6. Monitorimi i vendit te punes dhe inspektimi i rregullt i aktiviteteve ne kantierin e ndertimit.
 7. Marrja e pergjegjesive ne koordinimin e grupeve.
 8. Pergatitja e raporteve javore, mujore te sigurise ne pune
 9. Auditimet e sigurise, inspektimit, identifikimi i riskut.
 10. Hetimi i aksidenteve ne pune, analizimi i tyre dhe rekomandime per implementimin e masave te sigurise ne pune.
 11. Promovimi i kultures se sigurise nga aktivitetet e promovimit te sigurise.
 12. Permbushja e kerkesave ligjore per sigurine, shendetin dhe mjedisin.
 13. Ofrimi i trajnimit te pergjithshem te sigurise ne pune per punonjesit.

Detyra të tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të permbushjes së detyrave nga ana e tij.

Aftësi të tjera

 1. Të ketë aftësi organizative.
 2. Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
 3. Njohës i programeve bazë kompjuterike si paketa Microsoft Office.
 4. Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze.
Apliko Tani

Financier

Departamenti i Financës

Profili i kompanisë 
Kontakt shpk është një kompani ndërtimi që operon në tregun shqiptar që prej vitit 1999. Portofoli kryesor i veprimtarisë së Kontakt shpk konsiston në ndërtimin e objekteve rezidenciale dhe komplekse banimi kryesisht në qytetin e Tiranës.

Pozicioni i Punës: Financier

Departamenti: Departamenti Financës

Përshkrimi i Pozicionit: Regjistrim blerje, shitje, magazine, banka, debitorë e kreditorë, aktive afatgjata materiale, shpenzime të përgjithshme, analiza kosto.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 1. Regjistrim fatura shitje-blerje.
 2. Përpunon fatura, bën bashkëlidhjen me situacionet dhe kontabilizimin e tyre në QK përkatëse.
 3. Përgatit dhe çon në bankë xhirime për pagesë.
 4. Përgatit të dhëna për raportin javor kreditorë, debitorë.
 5. Bën përpunim fillestar të Listëpagesës mujore, azhornim të hyrje-daljeve të punonjësve.   
 6. Merr pjesë në inventarin e kompanisë.
 7. Realizon analiza të kostove dhe analiza të shpenzimeve.

​​Detyra të tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të përmbushjes së detyrave nga ana e tij/saj.

Edukimi:

Të ketë përfunduar masterin në Finance, Kontabilitet, Informatikë Ekonomike.

Eksperienca

Të ketë eksperiencë pune 1-2 vjet në pozicionin që kërkohet në sektorin e ndërtimit.

Aftësi të tjera

 • Të ketë aftësi organizative.
 • Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
 • Njohës i programeve si Financa 5.
 • Njohës i programeve bazë kompjuterike si paketa Microsoft Office.
 • Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze.
Apliko Tani

Arkitekt

Departamenti i Arkitekturës

Profili i kompanisë

Kontakt shpk është një kompani ndërtimi që operon në tregun shqiptar që prej vitit 1999. Portofoli kryesor i veprimtarisë së Kontakt shpk konsiston në ndërtimin e objekteve rezidenciale dhe komplekse banimi kryesisht në qytetin e Tiranës.

Pozicioni i Punës: Arkitekt

Departamenti: Departamenti i Arkitekturës

Përshkrimi i Pozicionit: Arkitekti merret me realizimin e projekteve arkitektonike dhe zbatimin e tyre.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

Dorëzimi i projektit arkitektonik, i cili përmban:

 1. Projekt konceptual
 2. Projekt skematik
 3. Projekt i detajuar
 4. Projekt i zbatimit
 5. Preventivim
 6. Tenderim
 7. Zbatim
 8. Projekt As–Build

Detyra të tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të përmbushjes së detyrave nga ana e tij/saj.

Edukimi:

Të ketë përfunduar masterin shkencor në Arkitekturë

Eksperienca

Të ketë eksperiencë pune minimalisht 3 vjet në pozicionin që kërkohet.

Aftësi të tjera

 • Të ketë aftësi organizative.
 • Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
 • Njohës i programeve si Autocad, Revit, 3D Max, Illustrator, Photoshop
 • Njohës i programeve bazë kompjuterike të paketës Microsoft Office
 • Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze.
 • Të jetë i aftë për të kuptuar nevojat e projektit dhe për t'iu përgjigjur në mënyrë efikase dhe logjike.
Apliko Tani

Shofer Kamioni

Shofer

Profili i kompanisë

Kontakt është një kompani ndërtimi që operon në tregun shqiptar qe prej vitit 1999. Portofoli kryesor i veprimtarisë së Kontakt konsiston në ndërtimin e objekteve rezidenciale dhe komplekse banimi kryesisht në qytetin e Tiranës.

Titulli i Pozicionit: Shofer Kamioni

Vendndodhja: Tiranë

Kriteret \ Kërkesat

 • Të ketë leje drejtimi kategoria CE.
 • Të ketë eksperiencë të mëparshme, me mjetet e rënda dhe kamione vetshkarkues.
 • Të jetë i aftë për të drejtuar kamion me bylyk.
 • Të jetë fleksibel me orarin e punës.
 • Të jetë rreth moshës 30-40 vjeç.
 • Të disponojë CAP-in dhe kartën e Taografit që është i detyrueshëm për çdo drejtues të mjeteve të rënda.
Apliko Tani

Financier Magazine

Departamenti i Financës

Profili i kompanisë

Kontakt shpk është një kompani ndërtimi që operon në tregun shqiptar që prej vitit 1999. Portofoli kryesor i veprimtarisë së Kontakt shpk konsiston në ndërtimin e objekteve rezidenciale dhe komplekse banimi kryesisht në qytetin e Tiranës.

Pozicioni i Punës: Magazinier

Departamenti: Financë

Kriteret / Kërkesat:

 1. Evidenton dhe mbledh dokumentat për hyrjet dhe daljet e materialeve në magazinë.
 2. Kontabilizon në programin Financa 5 veprimet hyrje dhe dalje të materialeve.
 3. Lidh çdo hyrje dalje me kërkesën e inxhinierit përkatës.
 4. Sistemon në dosje dokumentacionin justifikues të magazinës.
 5. Realizon kontrollin dhe numërimin fizik të mallrave me faturën e blerjes.
 6. Përgjegjës për mallrat e ardhura nga importi, realizon kontrollin fizik, magazinimin dhe sistemimin e tyre.
 7. Kujdeset për sistemimin dhe mirëmbajtjen e materialeve në magazinë, grupimin e tyre sipas përdorimit.
 8. Raporton çdo ditë gjendjen e materialeve në magazinë, hyrje dhe dalje ditore.
 9. Realizon raportin mujor për gjendjen e stokut të lëndëve të para, duke sinjalizuar për përdorimin e tyre.
 10. Evidenton, raporton materiale të cilat janë të papërdorshme dhe nevojitet të skartohen.
 11. Evidenton, raporton materialet të cilat duhët të kthehen të furnitori.

Detyra të tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të përmbushjes së detyrave nga ana e tij.

 1. Edukimi:

Të ketë përfunduar masterin në Financë, Kontabilitet.

 1. Eksperienca

Të ketë eksperiencë pune në pozicionin që kërkohet 1-2 vjet, ne sektorin e ndërtimit.

 1. Aftësi të tjera
 • Të ketë aftësi organizative.
 • Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
 • Njohës i programeve si Financa 5.
 • Njohës i programeve bazë kompjuterike si paketa Microsoft Office.
 • Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze.
Apliko Tani

Mjeshtër për proçeset e Hidroizolimit

Mjeshtër pune

Profili i kompanisë

Kontakt është një kompani ndërtimi që operon në tregun shqiptar qe prej vitit 1999. Portofoli kryesor i veprimtarisë së Kontakt konsiston në ndërtimin e objekteve rezidenciale dhe komplekse banimi kryesisht në qytetin e Tiranës.

Titulli i Pozicionit: Mjeshtër për proçeset e hidroizolimit të tualeteve, tarracave dhe nëntokës.

Vendndodhja: Tiranë

Kriteret/Kërkesat:

 • Të dijë të përpunojë materiale 2 komponent, katrama dhe pvc.
 • Të jetë i aftë në përpunimin e profileve alumin.
 • Të ketë experiencë pune 3-5 vjet në profilin që kërkohet.
 • Të jetë fleksibël me orarin e punës.
 • Mosha e preferuar deri në 35 vjeç.
 • Aplikantët kanë mundësi të specializohen për hidroizolimin e tarracave me sistemin Alwitra, për hidroizolimin e nëntokës me Dorken, dhe hidroizolimin e tualeteve me Ardex.
Apliko Tani

Inxhinier Hidroteknik

Departamenti i Inxhinierisë

Profili i kompanisë

Kontakt shpk është një kompani ndërtimi që operon në tregun shqiptar që prej vitit 1999. Portofoli kryesor i veprimtarisë së Kontakt shpk konsiston në ndërtimin e objekteve rezidenciale dhe komplekse banimi kryesisht në qytetin e Tiranës.

Pozicioni i Punës: Inxhinier Hidroteknik

Departamenti: Inxhinierik

Përshkrimi i Pozicionit: Inxhinieri Hidroteknik merret me realizimin e projekteve hidraulike dhe supervizimin e tyre në objekt.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 1. Ndjek ecurinë e punimeve Hidraulike në faza, që nga projekt-ideja, zbatim dhe kolaudim përfundimtar.
 2. Planifikon, organizon dhe mbikqyr punën e nënkontraktorëve hidraulikë për t’u siguruar se të gjitha punimet po kryhen sipas parametrave të përcaktuara në projekt.      
 3. Përgatit dhe koordinon gjithë dokumentacionin e duhur tekniko–ligjor për marrjen e lejeve përkatëse në institucionet vendase. 
 4. Rishikon dhe harton koston e instalimeve Hidraulike duke përgatitur preventivin total.
 5. Identifikon tregun e materialeve hidraulike vendas ose të huaj dhe koordinon me departamentet e tjera për mënyrën e përzgjedhjes.  
 6. Përgatit dhe monitoron grafikun e zbatimit të punimeve hidraulike në përputhje me grafikun e përgjithshëm të projektit.               
 7. Harton dhe kontrollon situacionet mujore. 
 8. Realizon Projekt Instalime Kub/Kuz, Aspirim/Ventilim, Stacion pompash, Linja kryesore FU, kanalizime/ MKZ.
 9. Realizon Hidroizolime të mureve nëntokë, tualete, llozha, tarraca.

Edukimi:

Të ketë përfunduar masterin në Inxhinieri Hidroteknike.

Eksperienca

Të ketë eksperiencë pune në pozicionin që kërkohet 1-3 vjet.

Aftësi te tjera

 • Të ketë aftësi organizative.
 • Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
 • Njohës i programeve si Autocad, Revit, SAAP.
 • Njohës i programeve bazë kompjuterike si paketa Microsoft Office.
 • Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze.
Apliko Tani

Sanitare

Sanitare

Pershkrimi i kompanise 
Kontakt shpk është një kompani ndërtimi që operon në tregun shqiptar që prej vitit 1999. Portofoli kryesor i veprimtarisë së Kontakt shpk konsiston në ndërtimin e objekteve rezidenciale dhe komplekse banimi kryesisht në qytetin e Tiranës.

Pozicioni: Sanitare

Pershkrimi I pozicioni: Mirembajtja e zyrave te administrates dhe njesive per dorezim tek klientet.

Kriteret \ Kerkesat
1. Të jetë në moshë 35-45 vjecare.
2. Të kryejë pastrim xhama, pastrim zyrash,
3. Të kryejë pastrim shkallë, ashensor, parkime
4. Të kryejë pastrimin e ambjenteve të jashtme.
5. Të jetë përdorues i mjeteve të pastrimit

Paga:
Paga eshte shume e mire. Marredhenia e punes rregullohet me kontrate individuale pune, ku perfshihet pagesa e sigurimeve shoqerore sipas pages reale.
Ju keni mundesi te perfitoni me shume se paga baze nese realizoni me shume pune.

Apliko Tani

You are here

Kontakt Shpk

A Ndre Mjeda Str 40 Al - 1023 Tirana
C +355684049444 E [email protected]
W kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit